Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Compliance & vnitřní audit pro finanční instituce

COMPLY se specializuje na poskytování služeb compliance a vnitřního auditu. Naše služby jsou určeny institucím, ale i jednotlivcům poskytujícím finanční služby v České republice. Cílem našich služeb je efektivně zabraňovat rizikům vnitřního a vnějšího prostředí, a zajistit tím dlouhodobou stabilitu finanční instituce. Poskytovatelé finančních služeb, kteří nenastaví správně a včas svůj vnitřní řídicí a kontrolní systém, jsou vystaveni soukromoprávním a veřejnoprávním rizikům v podobě náhrad škody zákazníkům a sankcí regulátora. Správné nastavení a fungování vnitřního řídicího a kontrolního systému finančních institucí a poskytování finančních služeb je předmětem průběžného dohledu a kontrol České národní banky. Odměna COMPLY je vždy stanovena podle obchodního modelu finanční instituce a rozsahu a povahy poskytovaných finančních služeb.

COMPLIANCE

COMPLIANCE
Průběžná nezávislá vnitřní kontrola ve finanční instituci, jejímž cílem je zajistit dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů finanční instituce.

Mezi hlavní činnosti compliance patří:

 • Vytvoření a průběžná revize vnitřních předpisů finanční instituce (zajištění souladu s právními předpisy a stanovisky ČNB).
 • Vytvoření a průběžná aktualizace klientské dokumentace (povinné informace / investiční dotazník / záznam z jednání).
 • Průběžná vnitřní kontrola dodržování povinností stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy finanční instituce (poskytování finančních služeb a fungování řídicího a kontrolního systému finanční instituce). 
 • Školení pracovníků finanční instituce v oblasti právních předpisů a vnitřních předpisů finanční instituce.
 • Koordinace komunikace s ČNB (výzvy, státní kontrola, registrační řízení, aj.).
 • Koordinace vyřizování stížností a reklamací zákazníků finanční instituce.
 • Participace na řešení sporů u finančního arbitra.
 • Konzultace a poradenství pracovníkům finanční instituce.
 • Komunikace s compliance oddělením spolupracujících finančních institucí.
 • Informování o legislativních změnách relevantních pro činnost finanční instituce.
 • Dohled nad oblastí AML (opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). 

VNITŘNÍ AUDIT

Průběžná nezávislá, objektivní ujišťovací činnost zaměřená na odhalování nedostatků a rizik ve finanční instituci, která předkládá doporučení k zajištění nápravy zjištěných nedostatků a eliminaci rizik a dohlíží na jejich realizaci.

Předmětem vnitřního auditu jsou zejména následující činnosti:

 • Sestavení strategického a periodického plánu vnitřního auditu.
 • Sestavení ročního plánu vnitřního auditu.
 • Sestavení střednědobého plánu vnitřního auditu.
 • Výkon jednotlivých auditů v souladu s ročním plánem vnitřního auditu, vypracování zpráv z vykonaných auditů.
 • Sestavení analýzy rizik finanční instituce.
 • Průběžné sledování a kontrola přijatých opatření k nápravě uložených na základě zjištění vnitřního auditu.
 • Vypracování závěrečné roční zprávy z vnitřního auditu obsahující hodnocení funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému finanční instituce.
 • Informování vedení finanční instituce o zjištěných skutečnostech.

REGULATORNÍ AUDIT

Jednorázový audit plnění zákonných povinností a předpokladů finanční instituce. Výstupem z auditu je závěrečná zpráva obsahující přehled zjištěných nedostatků v činnosti finanční instituce a doporučení vhodných opatření k nápravě.

Předmětem regulatorního auditu jsou zejména následující oblasti:

 • Soulad vnitřních předpisů finanční instituce s právními předpisy.
 • Správnost a úplnost klientské dokumentace finanční instituce odpovídající platné legislativě.
 • Poskytování finančních služeb s odbornou péčí.
 • Plnění evidenčních, archivačních a dalších administrativních činností finanční instituce.
 • Funkčnost řídicího a kontrolního systému finanční instituce.
 • Dodržování interních norem pracovníky finanční instituce.
 • Efektivní řízení rizik.
 • AML (opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

 

LICENČNÍ & REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ

Zajistíme pro Vás získání požadované registrace nebo licence u ČNB.

Zajišťujeme přípravu všech typů žádostí o registraci (investiční zprostředkovatel, pojišťovací zprostředkovatel, aj.) či licenci (obchodník s cennými papíry, platební instituce, aj.) k poskytování finančních služeb.

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem z licenčních a registračních řízení u České národní banky pro vás zajistíme úspěšný výsledek řízení bez zbytečných průtahů.

Součástí této služby je zhodnocení, případně zajištění všech předpokladů nezbytných pro řádné fungování finanční instituce a poskytování finančních služeb.

 

 

PORADENSTVÍ PŘI KONTROLE ČNB

Máte obavu z kontroly ČNB ?

COMPLY má bohaté zkušenosti s prováděním státních kontrol ČNB u finančních institucí. V případě, že chcete využít našich zkušeností a eliminovat možná rizika pro vaši společnost z důvodu nedodřžení zákonných povinností, neváhejte nás kontaktovat. Zajistíme kontrolu a přípravu podkladů požadovaných ČNB, připravíme vaše pracovníky na kontrolu na místě a zajistíme vše ostatní pro rychlý a nekomplikovaný průběh kontroly. V případě zjištění nedostatků ČNB zajistíme neprodlené přijetí vhodných opatření k nápravě.


———
———