Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Investiční společnosti & Investiční fondy

Investiční společnosti a investiční fondy vykonávající obhospodařování a administraci investičních fondů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jsou povinni zajistit výkon vnitřní kontroly - compliance a vnitřního auditu ve společnosti. 

COMPLY nabízí externí výkon služby compliance a vnitřního auditu pro investiční společnosti a investiční fondy působící v České republice.

COMPLIANCE

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Vytvoření a průběžná revize vnitřních předpisů obhospodařovatele investičního fondu (zajištění souladu s právními předpisy a stanovisky ČNB).
 • Průběžná vnitřní kontrola dodržování zákonných povinností při obhospodařování fondu a fungování řídicího a kontrolního systému obhospodařovatele investičního fondu.
 • Školení pracovníků obhospodařovatele investičního fondu.
 • Koordinace komunikace s ČNB (výzvy, státní kontrola, reporting, aj.).
 • Koordinace vyřizování stížností a reklamací podílníků fondu.
 • Konzultace a poradenství pracovníkům obhospodařovatele investičního fondu.
 • Informování o legislativních změnách relevantních pro činnost obhospodařovatele investičního fondu.
 • Koordinace opatření zabraňujících legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML).

 VNITŘNÍ AUDIT

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Sestavení ročního plánu vnitřního auditu.
 • Sestavení střednědobého plánu vnitřního auditu.
 • Výkon jednotlivých auditů v souladu s ročním plánem vnitřního auditu, vypracování zpráv z vykonaných auditů.
 • Sestavení analýzy rizik obhospodařovatele investičního fondu.
 • Průběžné sledování a kontrola přijatých opatření k nápravě uložených na základě zjištění vnitřního auditu.
 • Vypracování závěrečné roční zprávy z vnitřního auditu obsahující hodnocení funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému obhospodařovatele investičního fondu.
 • Informování vedení obhospodařovatele investičního fondu o zjištěných skutečnostech.

Compliance test Investiční společnosti/fondu

Nejste si jisti, zdali vaše společnost splňuje všechny zákonné povinnosti?

Odpovědí na tuto otázku vám může být vyplnění našeho jednoduchého compliance testu.

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———
Znáte řádně povinnosti obhospodařovatele investičního fondu? Ověřte si vaše znalosti povinností obhospodařovatele investičního fondu stanovených zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech("ZISIF") a souvisejícími právními předpisy. Výsledek testu Vám bude po jeho vyplnění ihned odeslán.
Otázka 1 Součástí řídicího a kontrolního systému investiční společnosti není:
Otázka 2 Kolik vedoucích osob s dostatečnými zkušenostmi stanovenými ZISIF musí investiční společnost mít?
Otázka 3 Osobou se zvláštním vztahem k investiční společnosti dle ZISIF není.
Otázka 4 Mezi podmínky, které musí splňovat osoba pověřená investiční společností výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování investičního fondu, nepatří:
Otázka 5 Mezi činnosti administrátora investičního fondu nepatří:
Otázka 6 Shromáždění podílníků nenáleží působnost rozhodovat o změně statutu tohoto podílového fondu v otázkách týkajících se:
Otázka 7 Investiční společnost předkládá ČNB výkaz „Hlášení o organizační struktuře obhospodařovatele/hlavního administrátora“ ve lhůtě:
Otázka 8 Mezi fondy kolektivního investování nepatří:
Otázka 9 Kapitál investiční společnosti, která obhospodařuje standardní fond, nesmí po celou dobu jejího trvání klesnout pod:
Otázka 10 Jde-li o standardní fond, zajistí administrátor otevřeného podílového fondu odkoupení podílového listu tohoto fondu na účet tohoto podílového fondu nejdéle do:
Děkujeme Vám za vyplnění testu. Nyní nám můžete odeslat Vaše odpovědi...

Odpovíme e-mailem

———