Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Investiční společnosti & Investiční fondy

Investiční společnosti a investiční fondy vykonávající obhospodařování a administraci investičních fondů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jsou povinni zajistit výkon vnitřní kontroly - compliance a vnitřního auditu ve společnosti. 

COMPLY nabízí externí výkon služby compliance a vnitřního auditu pro investiční společnosti a investiční fondy působící v České republice.

COMPLIANCE

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Vytvoření a průběžná revize vnitřních předpisů obhospodařovatele investičního fondu (zajištění souladu s právními předpisy a stanovisky ČNB).
 • Průběžná vnitřní kontrola dodržování zákonných povinností při obhospodařování fondu a fungování řídicího a kontrolního systému obhospodařovatele investičního fondu.
 • Školení pracovníků obhospodařovatele investičního fondu.
 • Koordinace komunikace s ČNB (výzvy, státní kontrola, reporting, aj.).
 • Koordinace vyřizování stížností a reklamací podílníků fondu.
 • Konzultace a poradenství pracovníkům obhospodařovatele investičního fondu.
 • Informování o legislativních změnách relevantních pro činnost obhospodařovatele investičního fondu.
 • Koordinace opatření zabraňujících legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML).

 VNITŘNÍ AUDIT

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Sestavení ročního plánu vnitřního auditu.
 • Sestavení střednědobého plánu vnitřního auditu.
 • Výkon jednotlivých auditů v souladu s ročním plánem vnitřního auditu, vypracování zpráv z vykonaných auditů.
 • Sestavení analýzy rizik obhospodařovatele investičního fondu.
 • Průběžné sledování a kontrola přijatých opatření k nápravě uložených na základě zjištění vnitřního auditu.
 • Vypracování závěrečné roční zprávy z vnitřního auditu obsahující hodnocení funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému obhospodařovatele investičního fondu.
 • Informování vedení obhospodařovatele investičního fondu o zjištěných skutečnostech.

 

———
———
———