Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Pojišťovací zprostředkovatelé

Samostatní zprostředkovatelé pojištění vykonávající zprostředkovatelskou činnost ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění by měli v souladu s tímto právním předpisem zavést systém vnitřních pravidel a postupů, včetně pravidel kontroly, zda jsou stanovená pravidla a postupy dodržovány, tj. průběžný výkon vnitřní kontroly – compliance ve společnosti.

COMPLY nabízí všem typům samostatných zprostředkovatelů externí výkon služby compliance, která zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Vytvoření a průběžná revize vnitřních předpisů samostatného zprostředkovatele pojištění (zajištění souladu s právními předpisy a stanovisky ČNB).
 • Vytvoření a průběžná aktualizace klientské dokumentace (povinné informace / záznam z jednání) samostatného zprostředkovatele pojištění pro řádné poskytování služeb. 
 • Průběžná vnitřní kontrola dodržování zákonných povinností při zprostředkování pojištění a fungování řídicího a kontrolního systému samostatného zprostředkovatele pojištění.
 • Školení zaměstnanců a spolupracujících vázaných zástupců. Včetně možnosti školení prostřednictvím on-line platformy pro E-learning.
 • Koordinace komunikace s ČNB (výzvy, státní kontrola, registrační řízení, aj.).
 • Koordinace vyřizování stížností a reklamací zákazníků samostatného zprostředkovatele pojištění.
 • Koordinace vyřizování intervencí pojišťoven.
 • Participace na řešení sporů u finančního arbitra.
 • Konzultace a poradenství pracovníkům samostatného zprostředkovatele pojištění.
 • Informování o legislativních změnách relevantních pro činnost samostatného zprostředkovatele pojištění.
 • Komunikace s compliance oddělením pojišťovny.
 • Koordinace opatření zabraňujících legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML).

REGULATORNÍ AUDIT

COMPLY zajistí vstupní regulatorní audit samostatného zprostředkovatele pojištění. Jeho předmětem bude kontrola plnění všech zákonných povinností a předpokladů samostatného zprostředkovatele pojištění. Výstupem z auditu je závěrečná zpráva obsahující přehled zjištěných nedostatků v činnosti samostatného zprostředkovatele pojištění a doporučení vhodných opatření k nápravě. 

KONTROLA ČNB 

Máte obavu z kontroly ČNB?

COMPLY má bohaté zkušenosti s prováděním státních kontrol ČNB u samostatných zprostředkovatelů pojištění. V případě, že chcete využít našich zkušeností a eliminovat možná rizika pro vaši společnost z důvodu nedodržení zákonných povinností, neváhejte nás kontaktovat. Zajistíme kontrolu a přípravu podkladů požadovaných ČNB, připravíme vaše pracovníky na kontrolu na místě a zajistíme vše ostatní pro rychlý a nekomplikovaný průběh kontroly.


———
———
———