Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Pojišťovací zprostředkovatelé

Pojišťovací zprostředkovatelé vykonávající zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí by měli v souladu s Úředním sdělením ČNB ze dne 19. září 2014 "K řízení a kontrole kvality distribuční sítě" zajistit průběžný výkon vnitřní kontroly - compliance ve společnosti. 

COMPLY nabízí všem typům pojišťovacích zprostředkovatelů externí výkon služby compliance, která zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Vytvoření a průběžná revize vnitřních předpisů pojišťovacího zprostředkovatele (zajištění souladu s právními předpisy a stanovisky ČNB).
 • Vytvoření a průběžná aktualizace klientské dokumentace (povinné informace / záznam z jednání) pojišťovacího zprostředkovatele pro řádné poskytování služeb. 
 • Průběžná vnitřní kontrola dodržování zákonných povinností při zprostředkování pojištění a fungování řídicího a kontrolního systému pojišťovacího zprostředkovatele. 
 • Školení zaměstnanců a spolupracujících podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů.
 • Koordinace komunikace s ČNB (výzvy, státní kontrola, registrační řízení, aj.).
 • Koordinace vyřizování stížností a reklamací zákazníků pojišťovacího zprostředkovatele.
 • Koordinace vyřizování intervencí pojišťoven.
 • Participace na řešení sporů u finančního arbitra.
 • Konzultace a poradenství pracovníkům pojišťovacího zprostředkovatele.
 • Informování o legislativních změnách relevantních pro činnost pojišťovacího zprostředkovatele.
 • Komunikace s compliance oddělením pojišťovny.
 • Koordinace opatření zabraňujících legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML).

REGULATORNÍ AUDIT

COMPLY zajistí vstupní regulatorní audit pojišťovacího zprostředkovatele. Jeho předmětem bude kontrola plnění všech zákonných povinností a předpokladů pojišťovacího zprostředkovatele. Výstupem z auditu je závěrečná zpráva obsahující přehled zjistěných nedostatků v činnosti pojištovacího zprostředkovatele a doporučení vhodných opatření k nápravě. 

KONTROLA ČNB 

Máte obavu z kontroly ČNB?

COMPLY má bohaté zkušenosti s prováděním státních kontrol ČNB u pojišťovacích zprostředkovatelů. V případě, že chcete využít našich zkušeností a eliminovat možná rizika pro vaši společnost z důvodu nedodržení zákonných povinností, neváhejte nás kontaktovat. Zajistíme kontrolu a přípravu podkladů požadovaných ČNB, připravíme vaše pracovníky na kontrolu na místě a zajistíme vše ostatní pro rychlý a nekomplikovaný průběh kontroly.


Compliance test Pojišťovacího zprostředkovatele

Nejste si jisti, zdali vaše společnost splňuje všechny zákonné povinnosti?

Odpovědí na tuto otázku vám může být vyplnění našeho jednoduchého compliance testu.

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———
Znáte řádně povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele? Ověřte si vaše znalosti povinností pojišťovacího zprostředkovatele stanovených zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů("ZoPZ") a souvisejícími právními předpisy. Výsledek testu Vám bude po jeho vyplnění ihned odeslán.
Otázka 1 Před uzavřením pojistné smlouvy není pojišťovací zprostředkovatel povinen klientovi sdělit?
Otázka 2 Pokud odpovědný zástupce pojišťovacího zprostředkovatele přestane vykonávat svoji funkci, musí pojišťovací zprostředkovatel ustanovit nového odpovědného zástupce nejpozději do:
Otázka 3 Pojistné není oprávněn inkasovat:
Otázka 4 Pojišťovacímu zprostředkovateli lze jednorázově uložit pořádkovou pokutu do výše:
Otázka 5 PPZ je povinen absolvovat doškolovací kurz nejpozději do:
Otázka 6 Fyzická osoba s bydlištěm na území ČR k žádosti registraci PPZ nemusí přikládat:
Otázka 7 Roční výkaz činnosti pojišťovacího makléře / pojišťovacího agenta neobsahuje:
Otázka 8 Údaje a doklady o obchodech, spojených s povinností identifikace uchovává pojišťovací zprostředkovatel dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) nejméně:
Otázka 9 V případě nových zaměstnanců a dalších osob, které se při výkonu své činnosti mohou setkat s podezřelými obchody ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., je pojišťovací zprostředkovatel povinen zajistit jejich proškolení:
Otázka 10 Do odborného minima znalostí pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů nespadá:
Děkujeme Vám za vyplnění testu. Nyní nám můžete odeslat Vaše odpovědi...

Odpovíme e-mailem

———