Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Investiční zprostředkovatelé

Investiční zprostředkovatelé nabízející a poskytující investiční služby podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ("ZPKT") případně vykonávající distribuci doplňkového penzijního spoření dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření ("ZDPS") jsou povinni zajistit výkon průběžné vnitřní kontroly - compliance ve společnosti. 

COMPLY nabízí všem typům investičních zprostředkovatelů externí výkon služby compliance, která zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Vytvoření a průběžná revize vnitřních předpisů investičního zprostředkovatele (zajištění souladu s právními předpisy a stanovisky ČNB).
 • Vytvoření a průběžná aktualizace klientské dokumentace (povinné informace / investiční dotazník / záznam z jednání) investičního zprostředkovatele pro řádné poskytování investičních služeb, případně distribuci doplňkového penzijního spoření.
 • Průběžná vnitřní kontrola dodržování zákonných povinností při poskytování investičních služeb a distribuci doplňkového penzijního spoření a fungování řídicího a kontrolního systému investičního zprostředkovatele.
 • Školení zaměstnanců a spolupracujících vázaných zástupců. Včetně možnosti školení prostřednictvím on-line platformy pro E-learning.
 • Koordinace komunikace s ČNB (výzvy, státní kontrola, registrační řízení, aj.)
 • Koordinace vyřizování stížností a reklamací zákazníků investičního zprostředkovatele.
 • Koordinace vyřizování intervencí obchodníků s cennými papíry, investičních a penzijních společností.
 • Participace na řešení sporů u finančního arbitra.
 • Konzultace a poradenství pracovníkům investičního zprostředkovatele.
 • Informování o legislativních změnách relevantních pro činnost investičního zprostředkovatele.
 • Komunikace s compliance oddělením spolupracujícího obchodníka s cennými papíry, banky, investiční společnosti nebo penzijní společnosti.
 • Koordinace opatření zabraňujících legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML).

 

REGULATORNÍ AUDIT

COMPLY zajistí vstupní regulatorní audit investičního zprostředkovatele. Jeho předmětem bude kontrola plnění všech zákonných povinností a předpokladů investičního zprostředkovatele. Výstupem z auditu je závěrečná zpráva obsahující přehled zjištěných nedostatků v činnosti investičního zprostředkovatele a doporučení vhodných opatření k nápravě. 

KONTROLA ČNB 

Máte obavu z kontroly ČNB?

COMPLY má bohaté zkušenosti s prováděním státních kontrol ČNB u investičních zprostředkovatelů. V případě, že chcete využít našich zkušeností a eliminovat možná rizika pro vaši společnost z důvodu nedodržení zákonných povinností, neváhejte nás kontaktovat. Zajistíme kontrolu a přípravu podkladů požadovaných ČNB, připravíme vaše pracovníky na kontrolu na místě a zajistíme vše ostatní pro rychlý a nekomplikovaný průběh kontroly. 


———
———
———