Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru

Zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru

Samostatní zprostředkovatelé spotřebitelského úvěrů vykonávající zprostředkovatelskou činnost ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru by měli v souladu s tímto právním předpisem zavést systém vnitřních pravidel a postupů, včetně pravidel kontroly, tj. průběžný výkon vnitřní kontroly – compliance ve společnosti.

COMPLY nabízí všem typům samostatných zprostředkovatelů externí výkon služby compliance, která zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Vytvoření a průběžná revize vnitřních předpisů instituce (zajištění souladu s právními předpisy a stanovisky ČNB).
 • Vytvoření a průběžná aktualizace klientské dokumentace (povinné informace / záznam z jednání) instituce pro řádné poskytování služeb. 
 • Průběžná vnitřní kontrola dodržování zákonných povinností při poskytování & zprostředkování spotřebitelského úvěru a fungování řídicího a kontrolního systému instituce. 
 • Školení zaměstnanců a spolupracujících vázaných zástupců. Včetně možnosti školení prostřednictvím on-line platformy pro E-learning.
 • Koordinace komunikace s ČNB (výzvy, státní kontrola, registrační řízení, aj.).
 • Koordinace vyřizování stížností a reklamací zákazníků instituce.
 • Koordinace vyřizování intervencí.
 • Participace na mimosoudním řešení sporů u finančního arbitra.
 • Konzultace a poradenství pracovníkům instituce.
 • Informování o legislativních změnách relevantních pro činnost instituce.
 • Komunikace s compliance oddělením poskytovatelů spotřebitelského úvěru.
 • Koordinace opatření zabraňujících legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML).

REGULATORNÍ AUDIT

COMPLY zajistí vstupní regulatorní audit zprostředkovatele spotřebitelského úvěru. Jeho předmětem bude kontrola plnění všech zákonných povinností a předpokladů zprostředkovatele spotřebitelského úvěru. Výstupem z auditu je závěrečná zpráva obsahující přehled zjištěných nedostatků v činnosti instituce a doporučení vhodných opatření k nápravě. 

KONTROLA ČNB 

Máte obavu z kontroly ČNB?

COMPLY má bohaté zkušenosti s prováděním státních kontrol ČNB u finančních institucí. V případě, že chcete využít našich zkušeností a eliminovat možná rizika pro vaši společnost z důvodu nedodržení zákonných povinností, neváhejte nás kontaktovat. Zajistíme kontrolu a přípravu podkladů požadovaných ČNB, připravíme vaše pracovníky na kontrolu na místě a zajistíme vše ostatní pro rychlý a nekomplikovaný průběh kontroly.


———
———