Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Platební instituce & Instituce elektronických peněz

Platební instituce a instituce elektronických peněz ("Platební instituce") poskytující platební služby a vydávající elektronické peníze podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku jsou povinny zajistit výkon průběžné vnitřní kontroly - compliance a vnitřního auditu ve společnosti. 

COMPLY nabízí externí výkon služby compliance a vnitřního auditu Platebním institucím působícím v České republice.

COMPLIANCE

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Vytvoření a průběžná revize vnitřních předpisů Platební instituce (zajištění souladu s právními předpisy a stanovisky ČNB).
 • Průběžná vnitřní kontrola dodržování zákonných povinností při poskytování platebních služeb a fungování řídicího a kontrolního systému Platební instituce.
 • Školení pracovníků Platební instituce.
 • Koordinace komunikace s ČNB (výzvy, státní kontrola, reporting, aj.).
 • Koordinace vyřizování stížností a reklamací klientů.
 • Konzultace a poradenství pracovníkům Platební instituce.
 • Informování o legislativních změnách relevantních pro činnost Platební instituce.
 • Koordinace opatření zabraňujících legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML).

 VNITŘNÍ AUDIT

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Sestavení ročního plánu vnitřního auditu.
 • Sestavení střednědobého plánu vnitřního auditu.
 • Výkon jednotlivých auditů v souladu s ročním plánem vnitřního auditu, vypracování zpráv z vykonaných auditů.
 • Sestavení analýzy rizik Platební instituce.
 • Průběžné sledování a kontrola přijatých opatření k nápravě uložených na základě zjištění vnitřního auditu.
 • Vypracování závěrečné roční zprávy z vnitřního auditu obsahující hodnocení funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému Platební instituce.
 • Informování vedení Platební instituce o zjištěných skutečnostech.

Compliance test Platební instituce

Nejste si jisti, zdali vaše společnost splňuje všechny zákonné povinnosti?

Odpovědí na tuto otázku vám může být vyplnění našeho jednoduchého compliance testu.

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———
Znáte řádně povinnosti Platební instituce? Ověřte si vaše znalosti povinností Platební instituce stanovených zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Výsledek testu Vám bude po jeho vyplnění ihned odeslán.
Otázka 1 Platební službou podle zákona o platebním styku není:
Otázka 2 Žadatel o povolení k činnosti platební instituce nemusí splňovat podmínku:
Otázka 3 Česká národní banka může odejmout povolení k činnosti platební instituce, jestliže:
Otázka 4 Je-li platební instituce oprávněna poskytovat službu umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem, musí její počáteční kapitál činit alespoň:
Otázka 5 Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu je oprávněn poskytovat platební služby pouze tehdy, jestliže měsíční průměr částek jím provedených platebních transakcí v České republice:
Otázka 6 Hlášení o organizační struktuře platební instituce neobsahuje:
Otázka 7 Platební instituce uchovává dokumenty a záznamy, které se týkají plnění povinností platební instituce, alespoň po dobu:
Otázka 8 Drobným podnikatelem se pro účely zákona o platebním styku rozumí podnikatel, který má:
Otázka 9 Platebním prostředkem pro drobné platby se rozumí platební prostředek, kterým lze podle rámcové smlouvy dát příkaz k:
Otázka 10 Mezi informace o poskytované platební službě předané poskytovatelem uživateli před uzavřením rámcové smlouvy nepatří:
Děkujeme Vám za vyplnění testu. Nyní nám můžete odeslat Vaše odpovědi...

Odpovíme e-mailem

———