Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Obchodníci s cennými papíry

Obchodní s cennými papíry nabízející a poskytující investiční služby podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu jsou povinni zajistit výkon průběžné vnitřní kontroly - compliance a vnitřního auditu ve společnosti. 

COMPLY nabízí externí výkon služby compliance a vnitřního auditu bankovním i nebankovním obchodníkům s cennými papíry působícím v České republice.

COMPLIANCE

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Vytvoření a průběžná revize vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry (zajištění souladu s právními předpisy a stanovisky ČNB).
 • Průběžná vnitřní kontrola dodržování zákonných povinností při poskytování investičních služeb a fungování řídicího a kontrolního systému obchodníka s cennými papíry.
 • Školení pracovníků a spolupracujících vázaných zástupců obchodníka s cennými papíry.
 • Koordinace komunikace s ČNB (výzvy, státní kontrola, reporting, aj.).
 • Koordinace vyřizování stížností a reklamací klientů.
 • Konzultace a poradenství pracovníkům obchodníka s cennými papíry.
 • Informování o legislativních změnách relevantních pro činnost obchodníka s cennými papíry.
 • Koordinace opatření zabraňujících legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML).

 VNITŘNÍ AUDIT

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Sestavení ročního plánu vnitřního auditu.
 • Sestavení střednědobého plánu vnitřního auditu.
 • Výkon jednotlivých auditů v souladu s ročním plánem vnitřního auditu, vypracování zpráv z vykonaných auditů.
 • Sestavení analýzy rizik obchodníka s cennými papíry.
 • Průběžné sledování a kontrola přijatých opatření k nápravě uložených na základě zjištění vnitřního auditu.
 • Vypracování závěrečné roční zprávy z vnitřního auditu obsahující hodnocení funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému obchodníka s cennými papíry.
 • Informování vedení obchodníka s cennými papíry o zjištěných skutečnostech.

———
———
———