Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Obchodníci s cennými papíry

Obchodní s cennými papíry nabízející a poskytující investiční služby podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu jsou povinni zajistit výkon průběžné vnitřní kontroly - compliance a vnitřního auditu ve společnosti. 

COMPLY nabízí externí výkon služby compliance a vnitřního auditu bankovním i nebankovním obchodníkům s cennými papíry působícím v České republice.

COMPLIANCE

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Vytvoření a průběžná revize vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry (zajištění souladu s právními předpisy a stanovisky ČNB).
 • Průběžná vnitřní kontrola dodržování zákonných povinností při poskytování investičních služeb a fungování řídicího a kontrolního systému obchodníka s cennými papíry.
 • Školení pracovníků a spolupracujících vázaných zástupců obchodníka s cennými papíry.
 • Koordinace komunikace s ČNB (výzvy, státní kontrola, reporting, aj.).
 • Koordinace vyřizování stížností a reklamací klientů.
 • Konzultace a poradenství pracovníkům obchodníka s cennými papíry.
 • Informování o legislativních změnách relevantních pro činnost obchodníka s cennými papíry.
 • Koordinace opatření zabraňujících legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML).

 VNITŘNÍ AUDIT

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Sestavení ročního plánu vnitřního auditu.
 • Sestavení střednědobého plánu vnitřního auditu.
 • Výkon jednotlivých auditů v souladu s ročním plánem vnitřního auditu, vypracování zpráv z vykonaných auditů.
 • Sestavení analýzy rizik obchodníka s cennými papíry.
 • Průběžné sledování a kontrola přijatých opatření k nápravě uložených na základě zjištění vnitřního auditu.
 • Vypracování závěrečné roční zprávy z vnitřního auditu obsahující hodnocení funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému obchodníka s cennými papíry.
 • Informování vedení obchodníka s cennými papíry o zjištěných skutečnostech.

Compliance test Obchodníka s cennými papíry

Nejste si jisti, zdali vaše společnost splňuje všechny zákonné povinnosti?

Odpovědí na tuto otázku vám může být vyplnění našeho jednoduchého compliance testu.

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———
Znáte řádně povinnosti obchodníka s cennými papíry? Ověřte si vaše znalosti povinností obchodníka s cennými papíry stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT") a souvisejícími právními předpisy. Výsledek testu Vám bude po jeho vyplnění ihned odeslán.
Otázka 1 Mezi hlavní investiční služby dle ZPKT nepatří:
Otázka 2 Profesionálním zákazníkem se podle ZPKT rozumí právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky má:
Otázka 3 Souhlas ČNB s výkonem funkce vedoucí osoby OCP zaniká, nezačne-li vedoucí osoba svoji funkci vykonávat do:
Otázka 4 Investiční poradce nemusí mít odborné znalosti v oblasti:
Otázka 5 Informace o stavu majetku poskytuje obchodník s cennými papíry neprofesionálnímu zákazníkovi alespoň jednou za:
Otázka 6 Obchodník s cennými papíry uchovává záznamy komunikace se zákazníkem, týkající se poskytnuté investiční služby, nejméně po dobu:
Otázka 7 Mezi povinné náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry nepatří:
Otázka 8 Maximální výše náhrady z Garančního fondu OCP činí:
Otázka 9 Mezi investiční cenné papíry dle ZPKT nepatří:
Otázka 10 Pravidla řízení střetu zájmů OCP dle ZPKT nezahrnují:
Děkujeme Vám za vyplnění testu. Nyní nám můžete odeslat Vaše odpovědi...

Odpovíme e-mailem

———