Go to: Langugae | Contents | Main menu | Header


Aktuálně Back to the news list

Rozsah přiměřených znalostí a zkušeností pro výkon činnosti investičního zprostředkovatele

Každá vedoucí osoba investičního zprostředkovatele – právnické osoby a investiční zprostředkovatel – fyzická osoba musí splňovat při registraci a výkonu činnosti investičního zprostředkovatele požadavky kladené vyhláškou na osobu jednající se zákazníky a investičního poradce, jejichž činnost nezahrnuje deriváty.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu vyžaduje, aby vedoucí osoba investičního zprostředkovatele – právnické osoby a investiční zprostředkovatel – fyzická osoba měly již při registraci „přiměřené znalosti a zkušenosti v rozsahu výkonu činnosti investičního zprostředkovatele“.

Investiční zprostředkovatelé, jejich zaměstnanci vázaní zástupci musí mít podle § 14 odst. 2 zákona „znalosti a zkušenosti nezbytné pro plnění jim přidělených činností“. Rozsah výkonu činnosti investičního zprostředkovatele je stanoven v § 29 odst. 1 zákona a zahrnuje investiční služby (i) přijímání a předávání pokynů podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona a (ii) investiční poradenství týkající se nederivátových investičních nástrojů podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona. 

Registrací získává investiční zprostředkovatel oprávnění poskytovat obě výše uvedené investiční služby. Je proto nezbytné, aby investiční zprostředkovatel pro registraci splňoval požadavky na znalosti a zkušenosti pro přijímání a předávání pokynů zároveň pro poskytování investičního poradenství.

Požadavky na znalosti a zkušenosti osob poskytujících investiční služby jsou upraveny vyhláškou v návaznosti na rozsah investičních služeb, které poskytují. Hlavním investičním službám podle § 4 odst. 2 písm. a) a e) zákona odpovídá odbornost osoby jednající se zákazníky podle § 2 písm. a) vyhlášky č. 143/2009 Sb. (dále "vyhláška") a investičního poradce podle § 2 písm. d) vyhlášky.

Znalosti se prokazují odbornou zkouškou uznanou Českou národní bankou podle § 14a odst. 2 a 3 zákona nebo kombinací dosaženého vzdělání a odborné praxe na finančním trhu. Zkušenosti se prokazují výhradně odbornou praxí na finančním trhu. Co se rozumí odbornou prací na finančním trhu, je vymezeno v § 3 vyhlášky.

Podle ustanovení § 2 písm. a) vyhlášky je osobou jednající se zákazníky osoba, která přijímá a předává pokyny týkající se investičních nástrojů od zákazníků. Požadavky na rozsah potřebných znalostí pro tuto odbornost stanoví § 4 odst. 1 a 5, § 8, § 9 odst. 2 a 4 vyhlášky, požadavky na zkušenosti vyplývají z § 16 odst. 1 a 5, § 18 a § 19 vyhlášky.

Ustanovení § 2 písm. d) vyhlášky označuje osobu, která poskytuje investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, jako investičního poradce. Požadavky na rozsah potřebných znalostí investičních poradců, jejichž činnost nezahrnuje deriváty, stanovení vyhlášky v § 4 odst. 4 a 5, § 8, § 12 odst. 1 a 3, požadavky na jejich zkušenosti upravuje vyhláška v § 16 odst. 3 a 5, § 18 a §19.

Vzhledem k tomu, že vedoucí osoba investičního zprostředkovatele musí, vždy splňovat požadavky jak na osobu jednající se zákazníky, tak na investičního poradce, musí její znalosti a zkušenosti odpovídat vždy náročnějšímu z obou požadavků podle výše uvedených ustanovení. 

Např. osoby, které mají ukončené střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem, musí pro splnění požadavků vyhlášky na investičního poradce:

i. buď složit příslušnou zkoušku uznanou Českou národní bankou (prokazování znalostí podle § 12 vyhlášky) a mít 1 rok odborné praxe na finančním trhu (rozsah potřebných zkušeností podle § 16 odst. 3 vyhlášky), nebo

ii. mít 2 roky odborné praxe na finančním trhu (prokazování znalostí podle § 12 odst. 1 písm. c) vyhlášky) a současně mít další 1 rok odborné praxe na finančním trhu (rozsah potřebných zkušeností podle § 16 odst. 3 vyhlášky); k odborné praxi na finančním trhu prokazující znalosti se přičítá odborná praxe na finančním trhu prokazující potřebné zkušenosti, celkově proto musí odborná praxe dosáhnout nejméně 3 let.

Uvedené požadavky se logicky vztahují na všechny vedoucí osoby investičního zprostředkovatele – právnické osob, kterými jsou zejména každý jednatel nebo člen představenstva, ředitel a prokurista, protože ty skutečně řídí jeho činnosti, a na investiční zprostředkovatele – fyzické osoby. 

Zaměstnanci a vázaní zástupci investičních zprostředkovatelů musí splňovat požadavky na znalosti a zkušenosti pouze ve vztahu k činnostem, které skutečně vykonávají (např. požadavky kladené na investičního poradce splňovat nemusí, pokud investiční poradenství týkající se investičních nástrojů neposkytují).

Zdroj: www.cnb.cz


Updates

———
Call us at +420 739 529 508
The form has not been sent. Please, check the fields marked red.
The form has been successfully sent.
———
———