Go to: Langugae | Contents | Main menu | Header


Aktuálně Back to the news list

Kdy se finanční služba považuje za poskytnutou v České republice?

Pochybnosti, zda je finanční služba poskytována v České republice, vznikají zejména v situaci, kdy jsou poskytovatel a příjemce finanční služby z jiného státu. Poskytování finančních služeb bez příslušného povolení přitom přináší riziko správního nebo trestního postihu, vyloučit nelze ani následky v rovině soukromého práva. 

Pravidla pro posouzení, kde dochází k poskytování finanční služby, jsou harmonizována právem Evropské unie a standardy a doporučeními mezinárodních organizací orgánů dohledu, poskytovatelů finančních služeb apod. jen ve velmi omezené míře. Není tedy vyloučeno, že orgán dohledu nad finančním trhem jiného státu může mít výklad odlišný. 

Při posuzování konkrétního případu je nutné zvážit všechna níže uvedená kritéria. Pokud má poskytovatel služby pochybnosti, zda neposkytuje služby v jiném státě, je z hlediska obezřetnosti žádoucí potřebné povolení získat. 


II. Kritéria pro posouzení služby jako poskytnuté v České republice 

Pro posouzení otázky, zda se z hlediska regulace podnikání na finančním trhu jedná o poskytování služby v České republice, má rozhodující význam, kde je uskutečňováno plnění charakteristické pro poskytovanou finanční službu, tj. kde klient přijímá plnění podle smlouvy, za které se poskytuje úplata.

Z tohoto obecného kritéria plyne následující: 

Pokud je finanční služba poskytována za současné fyzické přítomnosti obou smluvních stran nebo jejich zástupců, je poskytována v takto určeném místě, zpravidla v provozovně poskytovatele za účasti klienta. 

Provozovna poskytovatele finanční služby v zahraničí je místem charakteristického plnění, pokud 
- plnění je poskytnuto na dálku, ale příjemce služby si zahraničního poskytovatele služby v zahraničí sám aktivně vyhledal nebo 
- smlouva byla uzavřena v zahraničí a klientovi muselo být zřejmé, že se české právo neuplatní (právní režim smlouvy přitom není podstatný). 

O samostatné vyhledání zahraničního poskytovatele služby v zahraničí nejde, pokud 
a) poskytovatel finanční služby své služby cíleně nabízí v České republice nebo 
b) k podpisu smluv dochází v České republice. 

U finančních služeb poskytovaných na dálku je služba poskytována tam, kde je „cíleně nabízena“ a kde může být současně i využívána. O cílené nabízení v ČR se jedná v případě vyvíjení propagační činnosti na území ČR směřující k poskytnutí finanční služby, například ve formě inzerce v českých sdělovacích prostředcích nebo nabízení služby prostřednictvím internetu za podmínek uvedených níže. O cílené nabízení v ČR se dále jedná v případě oslovování potenciálních příjemců této služby s její nabídkou prostřednictvím adresných dopisů, e-mailů, telefonátů nebo návštěv obchodních zástupců na území ČR.

Místem plnění však může být i místo, kde se klient aktuálně zdržuje, například pokud jde o službu, která je specificky spojena s daným místem v jiném státě. 


III. Fyzická přítomnost poskytovatele služby v České republice 

O poskytování služeb na území České republiky se pro účely regulace podnikání na finančním trhu jedná v zásadě vždy, kdy je finanční služba poskytována v České republice prostřednictvím osoby umístěné v České republice, ať již jde o zaměstnance či osobu působící na základě jiného smluvního vztahu (např. tzv.
introducing broker). Pokud má zahraniční poskytovatel služby v České republice umístěn pouze výkon určitých podpůrných činností (např. IT útvar, call centrum), ale finanční služby v České republice neposkytuje, nepotřebuje oprávnění k podnikání na finančním trhu, i kdyby měl v České republice umístěnu organizační složku. 

Výkon charakteristického plnění vysláním zaměstnance či zástupce, který poskytnutí služby realizuje, do České republiky je poskytnutím služby v České republice. 


IV. Upřesnění pojmu poskytnutí finanční služby 

Ne každá činnost související s finanční službou je sama o sobě poskytováním finanční služby ve smyslu plnění charakteristického pro tuto službu (např. zaslání výpisu z účtu do České republiky, umožnění použít v ČR platební kartu vydanou v zahraničí, prověření poskytované zástavy v podobě nemovitosti na území České 
republiky). Činnosti předcházející či následující poskytnutí finanční služby samy o sobě nepředstavují poskytnutí služby na území daného státu a podnikatelské oprávnění na finančním trhu není potřebné. 


V. Specifická úprava v oblasti pojišťovnictví 

Zvláštním případem s výslovnou úpravou na úrovni práva Evropské unie je oblast pojišťovnictví. Směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) v čl. 13(9) upravuje, ve kterém členském státě jsou služby životního a neživotního pojištění poskytovány, s tím, že 
rozhodující u neživotního pojištění je umístění rizika a u životního pojištění výskyt závazku. 

Umístění rizika je podle čl. 13(13) směrnice Solventnost II 
- v případě pojištění budov a jejich obsahu v členském státě, ve kterém se nachází pojištěný majetek, 
- v případě vozidel v členském státě registrace, 
- v případě pojištění rizik na cestách nebo o dovolených na dobu max. 4 měsíců v členském státě, ve kterém pojistník uzavřel smlouvu, 
- v ostatních případech v členském státě, ve kterém se nachází bydliště nebo sídlo pojistníka. 

Místem výskytu závazku je podle čl. 13(14) směrnice Solventnost II členský stát, ve kterém se nachází bydliště pojistníka nebo provozovna, ke které se smlouva vztahuje. 


VI. Aplikace kritérií podle článku II v případě internetu 

Využívání internetu pro nabídku finanční služby a pro komunikaci mezi příjemcem a poskytovatelem finanční služby nemá vliv na posouzení, kde je služba poskytována. Internet slouží jako komunikační prostředek a nemění podstatu poskytované finanční služby. Poskytnutí finanční služby na dálku může být poskytnutím služby na území státu klienta.


Pro posouzení, zda je finanční služba poskytována prostřednictvím internetu v České republice, jsou důležité zejména následující skutečnosti: 
a) finanční služba je nabízena v České republice (prostřednictvím internetu novinových inzerátů, plakátů, finančních poradců atp.), 
b) interaktivní způsob komunikace mezi příjemcem a poskytovatelem služby na internetové stránce, 
c) nabídka služby představuje právně závazný návrh na uzavření smlouvy a tuto smlouvu může klient uzavřít z místa bydliště prostřednictvím internetu nebo i poštou, 
d) poskytovatel služby přijímá peněžní prostředky od fyzických osob s bydlištěm nebo právnických osob se sídlem na území České republiky, 
e) množství kontaktů od příjemců služeb z České republiky,
f) specifické internetové stránky zaměřené na osoby z České republiky, 
g) internetové stránky a komunikace mezi poskytovatelem a příjemcem služby jsou v češtině, 
h) uvedení České republiky mezi státy, na které je nabídka služby mířena, nebo naopak neuvedení České republiky mezi státy, na které nabídka nesměřuje, 
i) neexistence technických opatření, která zabraňují poskytnutí služby fyzické osobě s bydlištěm nebo právnické osobě se sídlem na území České republiky. 

Uvedené skutečnosti je nutné hodnotit v jejich vzájemné souvislosti; přitom se přihlíží k charakteru a četnosti vykonávané činnosti. 

Naopak umístění serveru, který je využíván při poskytování finanční služby, není z hlediska místa poskytnutí služby relevantní. 


VII. Reklama a nabízení finančních služeb 

Propagace a reklama finanční služby samy o sobě nezakládají poskytování této služby. Pro propagaci finanční služby v České republice není obecně nutné získat povolení nebo provést notifikaci. Potřeba získat povolení nebo provést notifikaci závisí na záměru poskytovatele služby poskytovat finanční služby v České republice podle čl. II. Pouze pokud má poskytovatel finanční služby záměr poskytovat služby v České republice, je nutné získat příslušné povolení nebo provést notifikaci pro danou finanční službu. 

Právo volně inzerovat své služby pro banky a oprávněné finanční instituce zakotvuje § 5m ZoB. Podobně pojišťovna z jiného členského státu a pojišťovna z třetího státu je podle § 135 ZPoj oprávněna využívat všech dostupných komunikačních prostředků pro reklamu svých služeb. Na nabízení se v takovém případě vztahují jen obecné předpisy z oblasti reklamy, ochrany spořebitele a hospodářské soutěže atp. Je však třeba upozornit, že navazující poskytnutí služby bude velmi často plněním v České republice a nejpozději na počátku poskytování charakteristického plnění už musí poskytovatel finanční služby oprávnění k podnikání v České republice získat. 

V některých sektorech finančního trhu (oblast investičních služeb, kolektivního investování a směnárenství) je podnikatelské oprávnění explicitně požadováno i k samotnému nabízení finanční služby. Regulováno je však pouze nabízení služeb, jež mají být poskytnuty, byť i jen na dálku, na území České republiky podle kriteria popsaného v čl. II (např. povolení je zapotřebí k nabízení investiční služby, při níž klient příkazy zadává z domova, ale nikoliv k reklamě zahraniční směnárny inzerující na českém letišti výhodnost směny v provozovně v zahraničí). Bez příslušného oprávnění je v uvedených oblastech správním deliktem už samotné 
nabízení finančních služeb v České republice. Povolení je tak nutné získat ještě před nabízením služby na rozdíl od ostatních případů, kdy je nutné získat povolení před prvním poskytnutím služby. 

Zdroj: www.cnb.cz


Updates

———
Call us at +420 739 529 508
The form has not been sent. Please, check the fields marked red.
The form has been successfully sent.
———
———