Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Základní pojmy v oblasti poskytování investičních služeb

Analýza investičních příležitostí - informace, která přímo či nepřímo doporučuje investiční strategii nebo investiční příležitost týkající se konkrétního investičního nástroje nebo emitenta investičního nástroj a kterou může adresát vzhledem k okolnostem považovat za objektivní a nezávislé doporučení takové investiční strategie nebo investiční příležitosti.

CDCP – Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ: 25081489, se sídlem Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 05, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, internetová adresa www.cdcp.cz.

ČNB – Česká národní banka, orgán dohledu nad kapitálovým trhem v České republice, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, internetová adresa www.cnb.cz.

Deník OCP - evidence přijatých pokynů k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů a obchodů uzavřených na obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů a obchodů uzavřených na základě těchto pokynů, jakož i obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet.

Finanční nástroj – Investiční nástroj nebo jiný nástroj, který byl přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jehož přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu členského státu Evropské unie bylo požádáno.

Garanční fond - právnická osoba, která zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své dluhy vůči svým zákazníkům.

Investiční poradenství – individualizované poradenství poskytované Zprostředkovatelem Zákazníkovi, které směřuje přímo či nepřímo k nákupu, prodeji, úpisu, umístění, vyplacení, držbě nebo jinému nakládání s konkrétním Investičním nástrojem nebo nástroji nebo k uplatnění práva na takové nakládání, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podnětu Zákazníka nebo potenciálního Zákazníka či Zprostředkovatele.

Identifikační údaj investičního nástroje - označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), pokud bylo přiděleno, jinak název nástroje nebo popis znaků smlouvy, jejímž předmětem je derivát, nebo alespoň název této smlouvy a datum jejího uzavření.

Investiční makléř - osoba, která provádí pokyny na účet zákazníka nebo uskutečňuje obchody na vlastní účet týkající se investičních nástrojů nebo upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání.

Investiční poradce - osoba, která poskytuje investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.

Manipulace s trhem – jednání osoby, které může zkreslit představu účastníků kapitálového trhu o hodnotě, nabídce nebo poptávce Finančního nástroje nebo jiným způsobem zkreslit kurz Finančního nástroje.

Nadměrné obchodování (churning) - neetická praktika spočívající v poskytování Investičního poradenství takovým způsobem, který je v rozporu s investičním profilem Zákazníka a vede k nadměrnému obchodování na Účtu Klienta. Negativní následek pro Zákazníka spočívá v placení vyšších provizí Zprostředkovateli a OCP za uskutečnění obchodů, úroků při obchodování na úvěr, poplatků trhu, případně jiných poplatků.

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Obhospodařovatel portfolia - osoba, která obhospodařuje majetek zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání.

OCP – osoba ve smyslu ust. § 29 odst. 1 písm. b) ZPKT, které Zprostředkovatel předává pokyny Zákazníků k provedení, která poskytuje Zákazníkovi úvěry a/nebo půjčky k obchodům s Investičními nástroji, provádí správu a úschovu Investičních nástrojů a peněžních prostředků Zákazníka a poskytuje další služby nezbytné pro obchodování Zákazníka s Investičními nástroji. Seznam spolupracujících OCP je uveden ve zvláštním dokumentu, který Zákazník obdržel před uzavřením Smlouvy.

Vázaný zástupce – fyzická nebo právnická osoba oprávněná provádět jménem Zprostředkovatele činnosti ve smyslu ust. § 32a ZPKT.

Vnitřní informace – přesná informace, která se přímo nebo nepřímo týká Finančního nástroje, jiného nástroje, který nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu členského státu Evropské unie a jehož hodnota se odvozuje od Finančního nástroje, emitenta takových Finančních nástrojů nebo jiné skutečnosti významné pro vývoj kurzu či jiné ceny takového Finančního nástroje nebo jeho výnosu, pokud tato informace není veřejně známá a pokud by poté, co by se stala veřejně známou, mohla významně ovlivnit kurz nebo výnos tohoto Finančního nástroje nebo jiného nástroje, jehož hodnota se odvozuje od tohoto Finančního nástroje.

Zákon o ochraně osobních údajů – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zasvěcená osoba - osoba, která získá vnitřní informaci v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce, v souvislosti se svým podílem na základním kapitálu emitenta finančního nástroje nebo podílem na hlasovacích právech emitenta finančního nástroje, v souvislosti s plněním svých povinností nebo v souvislosti s trestným činem. Zasvěcenou osobou je též osoba, která získá vnitřní informaci jiným způsobem a ví nebo může vědět, že jde o vnitřní informaci.

ZPKT – zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

 


Aktuality

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———