Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Kolektivní investování

Administrace fondu – činnosti stanovené v § 38 ZISIF vykonávané ve vztahu k fondu.

ČNB - Česká národní banka, orgán dohledu nad kapitálovým trhem v České republice, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, internetová adresa www.cnb.cz. 

Depozitář investičního fondu – právnická osoba, která je na základě depozitářské smlouvy oprávněna k činnostem uvedeným v § 60 ZISIF.

Depozitářská smlouva - zavazuje depozitáře investičního fondu v rozsahu povinností plynoucích mu ze ZISIF vykonávat činnost depozitáře tohoto fondu a obhospodařovatele tohoto fondu plnit povinnosti plynoucí mu v souvislosti s výkonem činnosti depozitáře a platit depozitáři tohoto fondu za jeho činnost úplatu.

Hlavní administrátor - právnická osoba se sídlem v České republice, která je na základě povolení uděleného Českou národní bankou oprávněna provádět administraci investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, přičemž není oprávněna obhospodařovat investiční fondy ani zahraniční investiční fondy.

Hlavní podpůrce investičního fondu - osoba, která je na základě smlouvy s obhospodařovatelem tohoto fondu, nebo na základě smlouvy s obhospodařovatelem a depozitářem tohoto fondu, oprávněna provádět finanční služby dané § 85 ZISIF.

Investiční fond - právnická osoba založená ve formě akciové společnosti, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování a která má příslušné povolení České národní banky. Investiční fondy se dělí na fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů.

Investiční společnost - právnická osoba se sídlem v České republice, která je na základě povolení uděleného Českou národní bankou oprávněna obhospodařovat investiční fond nebo zahraniční investiční fond, popřípadě provádět administraci investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo vykonávat činnosti uvedené v ZISIF.

Kolektivní investování - podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku.

Obhospodařování investičního fondu - správa majetku tohoto fondu.

Osoba se zvláštním vztahem k právnické osobě - vedoucí osoba této právnické osoby, pracovník, který se podílí na činnosti této právnické osoby, nebo osoba, která se přímo podílí na činnostech, jejichž výkonem tato právnická osoba pověřila jiného.

Otevřený podílový fond – fond, který vydává podílové listy, s nimiž je spojeno právo podílníka na jejich odkoupení na účet tohoto fondu.

Pobídka - poplatek, odměna nebo peněžitá nebo nepeněžitá výhoda.

Podílový list - cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, který představuje podíl podílníka na podílovém fondu a se kterým jsou spojena práva podílníka plynoucí z tohoto zákona nebo ze statutu podílového fondu.

Repo obchod - prodej nebo jiný převod majetkové hodnoty se současně sjednanou zpětnou koupí nebo jiným zpětným převodem a koupě nebo jiný převod majetkové hodnoty se současně sjednaným zpětným prodejem nebo jiným zpětným převodem.

Standardní fond - fond kolektivního investování, který splňuje požadavky práva Evropské unie a jako takový je zapsaný v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou.

Speciální fond - fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropské unie a jako takový není zapsaný v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou.

Statut investičního fondu - dokument, který obsahuje investiční strategii fondu, popis rizik spojených s investováním tohoto fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice.

Uzavřený podílový fond - fond, který vydává podílové listy, s nimiž není spojeno právo podílníka na jejich odkoupení na účet fondu.

ZISIF - Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.


Aktuality

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———