Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Aktuálně Zpět na seznam novinek

MIFID II A HLAVNÍ ZMĚNY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB

1. Záznamy hovorů a elektronické komunikace (článek 16 MiFID II) 
Záznamy obsahují nahrávání telefonických hovorů či elektronické komunikace, zahrnující alespoň transakce uzavřené při obchodování na vlastní účet a pokyny zákazníků, pokud se poskytují služby přijímání a předávání pokynů a provádění pokynů na účet zákazníka. O zaznamenávání komunikace musí být zákazník informován před zahájením poskytování investičních služeb. Záznamy telefonních hovorů či elektronické komunikace se poskytují dotčeným zákazníkům na jejich žádost a uchovávají se po dobu pěti let, případně až sedmi let.

2. Informování zákazníků (článek 24, 25 MiFID II)
Zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům se poskytují relevantní informace o investičním zprostředkovateli (IZ) a jím poskytovaných investičních službách. Pokud se poskytuje investiční poradenství, informace blíže určí, zda je poradenství poskytováno nezávislé a zda je založeno na rozsáhlé, nebo omezenější analýze různých druhů investičních nástrojů, a zejména zda se omezuje na investiční nástroje vydávané nebo poskytované subjekty, které mají s IZ úzké propojení nebo jiné právní nebo hospodářské vztahy, jež jsou tak těsné, že představují riziko narušení nezávislosti poskytovaného poradenství. V informacích se dále uvede, zda IZ poskytne zákazníkovi průběžné hodnocení vhodnosti investičních nástrojů doporučených zákazníkům.
Zákazník musí od IZ získat přiměřené zprávy o službách, které IZ svým zákazníkům poskytuje. Tyto zprávy zahrnují pravidelná sdělení zákazníkům zohledňující druh a složitost dotčených investičních nástrojů a povahu služby poskytované zákazníkovi a uvádějí případné náklady spojené s obchody a službami prováděnými jménem zákazníka. Při poskytování investičního poradenství IZ blíže určí, jak je poskytované poradenství sladěno s osobními charakteristikami zákazníka.

3. Nezávislé investiční poradenství a limitace pobídek (článek 24 MiFID II)
Pokud IZ informuje zákazníka, že investiční poradenství se poskytuje nezávisle, IZ:

a) posoudí dostatečně velký počet investičních nástrojů, které jsou k dispozici na trhu. Investiční nástroje by měly být diverzifikovány s ohledem na svůj typ a emitenty nebo poskytovatele produktů a neměly by být omezeny na investiční nástroje vydané nebo poskytované subjekty, které jsou s IZ v úzkém propojení či jiném faktickém nebo právním vztahu;

b) nepřijme ani nezíská poplatky, provize ani jiné peněžní výhody (pobídky) hrazené či poskytnuté třetí stranou nebo osobou jednající jménem třetí strany, pokud jde o poskytování této služby zákazníkům (s výjimkou drobných nepeněžních výhod).

4. Cross selling (článek 24 MiFID II)
Pokud je investiční služba nabízena spolu s jinou službou nebo produktem jakožto součást balíčku nebo podmínka pro stejnou dohodu či balíček, poskytovatel služby informuje zákazníka, zda lze koupit různé složky odděleně, a poskytne u každé složky oddělený důkaz o nákladech a poplatcích.

5. Výjimka z povinnosti provést test přiměřenosti (článek 25 MiFID II)
U investiční služby provádění pokynů a přijímání a předávání pokynů není třeba provést test přiměřenosti, pokud jde o následující investiční nástroje a jsou splněny další (stávající) podmínky:

a) akcie přijaté k obchodování na regulovaném trhu nebo na rovnocenném trhu třetí země, nebo v systému MTF, pokud se jedná o akcie společností, a kromě akcií subjektů kolektivního investování nepatřících mezi SKIPCP a akcií zahrnujících derivátový nástroj;

b) dluhopisy nebo jiné formy dluhových cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu nebo na rovnocenném trhu třetí země nebo v systému MTF, kromě těch, které zahrnují derivátový nástroj nebo mají strukturu, která ztěžuje zákazníkovi porozumění souvisejícímu riziku;

c) nástroje peněžního trhu kromě těch, které zahrnují derivátový nástroj nebo mají strukturu, která ztěžuje zákazníkovi porozumění souvisejícímu riziku;

d) akcie nebo podílové jednotky ve SKIPCP , kromě strukturovaných SKIPCP;

e) strukturované vklady kromě těch, jež mají strukturu, která zákazníkovi ztěžuje porozumění riziku souvisejícímu s výnosem a nákladům na prodej produktu před splatností;

f) jiné nekomplexní investiční nástroje.

6. Pravidla pro provádění pokynů (článek 27 MiFID II)
Členské státy vyžadují, aby investiční podniky provádějící pokyny zákazníků každoročně shrnuly a zveřejnily pro každý druh investičního nástroje pět nejlepších míst provádění, pokud jde o objemy obchodování, kde prováděly pokyny zákazníků v předchozím roce, a informaci o dosažené kvalitě provedení.

7. Trhy pro malé a střední podniky – nová podkategorie trhů s investičními nástroji
Podrobněji čl. 33 MiFID II

8. Poskytování investičních služeb subjekty ze třetích zemí
Podrobněji čl. 39 an. MiFID II

9. Změny v druhu, výši a mechanismu ukládání sankcí (článek 70 an. MiFID II)
Přímá odpovědnost orgánů sankcionovaného subjektu a dalších osob: Členské státy zajistí, aby v případě, že se na investiční podniky a organizátory trhu vztahují určité povinnosti, mohly být při jejich porušení uplatněny správní sankce a opatření na členy řídícího orgánu investičního podniku nebo organizátora trhu a kteroukoli jinou fyzickou nebo právnickou osobu, která je podle vnitrostátního práva za porušení odpovědná.

Zveřejňování sankcí: Členské státy stanoví, aby příslušný orgán zveřejnil bez zbytečného odkladu veškeré sankce nebo opatření, které byly uloženy za porušení ustanovení nařízení MiFIR nebo vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice, včetně typu a povahy tohoto porušení a totožnosti osob, které jsou za ně odpovědné, avšak pouze v případě, že toto zveřejnění významně nenaruší finanční trhy. Pokud by zveřejnění způsobilo zúčastněným stranám nepřiměřenou škodu, příslušné orgány sankce zveřejní anonymně.

Katalog sankcí – za zmínku stojí: 

a) v případě právnické osoby správní peněžité sankce až do výše 5 000 000 EUR, případně až do 10 % celkového ročního obratu právnické osoby za předchozí hospodářský rok;
b) v případě fyzické osoby správní peněžité sankce až do výše 5 000 000 EUR;
c) správní peněžité sankce až do dvojnásobné výše výhody, která byla porušením předpisů získána, pokud lze tuto výhodu stanovit. Pokud lze výhodu získanou porušením předpisů stanovit, členské státy zajistí, aby její maximální úroveň nebyla nižší než dvojnásobná výše této výhody.

10. Možné rozšíření působnosti finančního arbitra? (článek 75 MiFID II):
Členské státy zajistí zavedení účinných postupů vyřizování stížností a zjednávání nápravy pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souvislosti s investičními službami, které poskytují investiční podniky, popřípadě s využitím stávajících subjektů. Členské státy dále zajistí, aby všechny investiční podniky využívaly jeden nebo více takových subjektů, které tyto postupy vyřizování stížností a zjednávání nápravy provádějí.

Zdroj: COMPLY F&L s.r.o.


Aktuality

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———