Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Aktuálně Zpět na seznam novinek

Od 1.9.2013 se mění způsob vedení "Deníku investičního zprostředkovatele"

Evidence smluv (příloha č. 3)

Hlavní změnou je úprava týkající se evidence smluv. Dosavadní úprava v příloze č. 3 obsahovala evidenci pokynů, které jsou smlouvou. Tato konstrukce vyvolávala nejasnosti, které smlouvy, resp. pokyny, mají být obsahem evidence.

Nově se stanoví, že obsahem evidence investičního zprostředkovatele je evidence všech smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb. Současně došlo k odstranění položek týkajících se identifikace nástrojů (ISIN, ticker/interní), které postrádaly smysl zejména v případě zprostředkování rámcových smluv upravujících podmínky budoucích investic do investičních nástrojů a podílových fondů. Dále byly doplněny a upraveny některé další položky související s evidencí smluv (např. doplněno pole „Smlouvy-typ“, upraveno pole „Smlouva-předmět“).

Předmětem záznamu do evidence smluv budou všechny smlouvy týkající se poskytovaných investičních služeb (smluv uzavřených přímo se zákazníky i smluv zprostředkovaných pro obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti). Za zprostředkované se považují smlouvy, které splňují současně všechna následující kritéria:

1.jedná se o smlouvu o jednotlivém obchodu nebo rámcovou smlouvu určující podmínky poskytování investičních služeb (obstaravatelskou smlouvou nebo obhospodařovatelskou smlouvou),

2. smlouva je uzavřena mezi zákazníkem a osobou odlišnou od investičního zprostředkovatele (zpravidla osobou ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu – obchodník s cennými papíry, banka, investiční společnost apod.),

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou výkonem některých činností (např. zjišťováním informací od zákazníků, přijímáním a předáváním pokynů nebo poskytováním investičního poradenství), případně vykonává činnost introducing brokera a zprostředkovaná smlouva mu zakládá nárok na pobírání pobídek od třetí strany odvozených od objemu budoucích obchodů zákazníka, se kterým zprostředkoval uzavření smlouvy.

Do evidence smluv by měly být dále zahrnuty všechny dodatky výše uvedených smluv, pokud je jejich předmětem změna parametrů smlouvy (např. změna termínu ukončení platnosti smlouvy uzavřené na dobu určitou, změna výše nebo periodicity pravidelné investice, rozšíření okruhu investičních nástrojů, kterých se smlouva týká, apod.).

Evidence přijatých a předaných pokynů (příloha č. 2)

Novela vyhlášky navrhuje provedení dílčích změn s cílem přizpůsobit obsah evidence přijatých a předaných pokynů specifikům činnosti investičního zprostředkovatele. Navrhuje se zrušení položky týkající se rozlišení profesionálního a neprofesionálního zákazníka, dále pak sloučení identifikace investičního nástroje nebo osob do jedné položky, obdobně jako je tomu u deníku obchodníka s cennými papíry), doplňuje se položka Typ transakce, kde je nově řešen způsob zaznamenávání složených pokynů týkajících se repo a buy/sell operací a přestupů mezi fondy kolektivního investování. Doplňuje se rovněž položka Periodicita investice, která bude vyplňována v případech, kdy je zadán opakující se pokyn k nákupu nebo prodeji, apod.

Úplně dochází ke zrušení části Evidence investičních nástrojů. V evidenci investičního zprostředkovatele je dostačující identifikace investičního nástroje prostřednictvím ISIN, či jinou identifikací.


Pro obchodníky s cennými papíry i pro investiční zprostředkovatele upravuje novela vyhlášky způsob zaznamenání změn v údajích v deníku obchodníka s cennými papíry a evidenci investičního zprostředkovatele.
Stávající znění vyhlášky vyžaduje u změn údajů o pokynech a obchodech přepsání údajů bez zachování původní verze. V praxi je situace taková, že u pokynů obchodníci s cennými papíry původní pokyn označí za zrušený a zaznamenají nový. U pokynů tedy situace odpovídá stavu, který chce nastolit nová verze vyhlášky. U obchodů ovšem dochází k přepsání stávajících údajů. 

V případě obchodů tedy vyhláška fakticky změnu přinese.V naprosté většině případů, kdy ke změně údajů dochází, se jedná o repo operace nebo buy/sell obchody, kde dochází k tzv. zkrácení repo operace – tj. změně termínu vypořádání a z toho vyplývající změně ceny obchodu, ve které se promítne změna úrokové platby
v důsledku změny úročeného období. 

Nově vyhláška stanoví, že změny pokynu přijatého od zákazníka a změny uskutečněného obchodu se zaznamenají tak, že se dosavadní pokyn či obchod označí za zrušený a nový pokyn či obchod se zaeviduje znovu. Jakékoliv ostatní údaje (nástroje, osoby, smlouvy) se zaznamenají formou úpravy evidence. Nově upravený způsob zaznamenání změn zajistí, že obchodník s cennými papíry i investiční zprostředkovatel uchovají i původní údaje o změněných pokynech a obchodech. Změny pokynu či obchodu nastávají na základě požadavku zákazníka (nejčastěji požadavek na jiné množství investičních nástrojů nebo limitní cenu) nebo po dohodě stran obchodu (nejčastěji při změně trvání repo-operací). Doplnění údaje, který se obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel dozví až po tom, co je pokyn či obchod zaznamenán (např. čas předání pokynu, zrušení pokynu nebo skutečné datum vypořádání obchodu), se provede tak, že se nový údaj doplní do existujícího záznamu o pokynu nebo obchodu.

Více informací k tomuto tématu naleznete na: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/leg_kapitalovy_trh/vyhlasky/download/oduvodneni_vyhlaska_208_2013.pdf

Zdroj: www.cnb.cz


Aktuality

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———