Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Aktuálně Zpět na seznam novinek

Doporučení ČNB k podání žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců a žádost o údaje ze seznamu vázaných zástupců

Systém zpracování registračních žádostí již od 1. 7. 2012 zahrnuje kontrolu subjektů vůči základním registrům, která je ze zákona povinná. Napojení osoby na základní registry umožňuje nejen její jasnou identifikaci, ale zejména do budoucna zajistí, že tyto osoby nebudou muset nahlašovat České národní bance změny svých osobních údajů, tj. změnu příjmení, změnu adresy bydliště apod.

Kontrola na základní registry není tedy novou záležitostí v souvislosti s důchodovou reformou, ale probíhá již nyní při registraci vázaných zástupců pro kapitálový trh (a i jiných osob). Je potřeba, aby si jednotlivé instituce zkontrolovaly své vlastní seznamy, zda obsahují správné adresy. Systém základních registrů postupně umožňuje přístup do základních registrů i pro instituce mimo orgány veřejné zprávy na základě souhlasu jednotlivých osob, což by umožňovalo průběžnou aktualizaci jejich seznamů. Podrobněji o přístupu do základních registrů http://www.spravazakladnichregistru.cz/.

Za účelem kontroly a ztotožnění zapisovaných subjektů vůči základním registrům je tedy nutné, aby jednotliví vázaní zástupci byli jednoznačně a přesně identifikováni. V žádosti je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště, a to přesně ve formátu, v jakém jsou tyto údaje zapsány v základních registrech. ČNB proto upozorňuje, že žadatelé, resp. zastoupené osoby podávající žádost, jsou povinni se před podáním žádosti přesvědčit, zda

- Uvedli v žádosti správné údaje, např. zda u vázaného zástupce není uvedena adresa přechodného pobytu namísto trvalého pobytu, který je evidován v základním registru obyvatel. Skutečnost, že žadatelé o zápis neuvedou svoji oficiální adresu bydliště, ale pouze přechodné adresy, lze odhalit až při kontrole v registru obyvatel, který je neveřejný. Vzhledem k tomu, že registr obyvatel neobsahuje rodná čísla, je nutné v případě stejného jména a příjmení a data narození u více osob využít pro identifikaci i adresu bydliště. Proto je tato nezbytná.

- Zda jsou údaje uvedeny ve správném formátu. Za účelem ověření správného formátu adres vůči registru územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN) lze využít internetovou aplikaci Veřejný dálkový přístup, umístěnou na stránkách: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/overeniadresy/vyhledej.

Zpracování hromadných žádostí vázaných zástupců je podřízeno tomu, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu zapsání do seznamu. Proto je založeno na tom, že musí být správně všichni, pro které je zápis požadován. V případě, že některý z údajů v žádosti není zcela správný, a to u všech vázaných zástupců uvedených v žádosti, je žadatel povinen žádost opravit. ČNB proto doporučuje:

Zahrnovat do žádosti menší počet subjektů, a tím snížit riziko vzniku chyb.
- V případě vrácení žádosti z důvodu chyb ČNB doporučuje podat opětovně žádost obsahující pouze ty subjekty, u kterých nebyla zjištěna chyba, resp. vyloučit vázané zástupce s nesprávnými údaji a odeslání souboru pouze se záznamy, které prošly kontrolou. Jedná se o časově nenáročnou operaci, která umožní okamžitě zapsat ty vázané zástupce, kteří poskytli správné údaje
- U chybných žádostí je nutné zjistit, zda byla adresa zadána ve správném formátu, nebo zda se jedná o nesprávnou adresu, která není vedena v základním registru. V případě, že jde pouze o nesprávný formát adresy, je nutné adresu zkontrolovat za pomoci výše uvedené aplikace Veřejný dálkový přístup.
- ČNB dále doporučuje podávat zvlášť žádosti o zápis zcela nových subjektů do seznamu vázaných zástupců a žádosti o rozšíření zápisu vázaných zástupců o činnost v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního a důchodového spoření.

Aby bylo možné urychlit a usnadnit podávání žádostí, umožní ČNB dále ve vztahu k vázaným zástupcům, kteří již byli do seznamu vázaných zástupců zapsáni v minulosti (osoby, které byly zapsány ve vztahu k poskytování investičních služeb), využít údaje, které jsou v tomto seznamu již evidovány, a to ve správném formátu dle základních registrů. Tyto údaje budou poskytnuty jednotlivým zastoupeným (investičním zprostředkovatelům nebo obchodníkům s cennými papíry) ve strukturované formě ve formátu csv, a to na základě individuální žádosti zaslané elektronickou poštou podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu vazanizastupci@cnb.cz. V předmětu emailu prosíme uvádějte obchodní firmu (název) zastoupeného a heslo „žádost o údaje o vázaných zástupcích“.

Zdroj: www.cnb.cz


Aktuality

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———