Přejít na: Jazyk | Obsah | Hlavní menu | Patičku


Aktuálně Zpět na seznam novinek

Změny pravidel pro distributory penzijních produktů

Za základní principiální změnu je třeba považovat skutečnost, že doposud mohla penzijní produkty (konkrétně penzijní připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem) zprostředkovávat kterákoliv osoba na základě živnostenského oprávnění, jež měla uzavřenou smlouvu o spolupráci s penzijním fondem. Uvedené pravidlo přitom platí do 30.11.2012, kdy končí lhůta pro sjednávání smluv o penzijním připojištění. 
To se od 1.1.2013 mění, když právní předpisy definují omezený okruh osob, které mohou zprostředkovávat penzijní produkty tj. důchodové spoření (2. pilíř) a doplňkové penzijní spoření (3. pilíř). Pro tyto osoby potom stanovuje minimální odborné předpoklady a povinnost být zaregistrován u ČNB. Těmito osobami jsou investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele a vázaný zástupce penzijní společnosti. 

Nová zákonná pravidla upravující činnost distributorů penzijních produktů přitom částečně nebo úplně kopírují principy obsažené v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) v části upravující činnost investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců, (ust. § 29 a násl. ZPKT), případně na tyto odkazují.

Nová pravidla tak stanoví, že:
- subjekty, které distribuovaly a nadále hodlají distribuovat penzijní produkty, budou muset v relativně krátkém čase splnit požadované kvalifikační předpoklady stanovené ZPKT a zákonem o doplňkovém penzijním spoření a požádat ČNB o registraci investičního zprostředkovatele, případně i pro své vázané zástupce; 

- osoby, které již jsou zaregistrovány jako investiční zprostředkovatelé, resp. jejich vázaní zástupci, a hodlají distribuovat penzijní produkty, musejí splnit pouze některé doplňující odborné požadavky stanovené zákonem o doplňkovém penzijním spoření a zaregistrovat se k této činnosti u ČNB.
Těmito doplňujícími odbornými požadavky jsou, aby osoby, které se jménem distributora přímo podílejí na distribuci penzijních produktů, měly (i) minimálně střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou a (ii) osvědčení o absolvování odborné zkoušky pořádané akreditovanou osobou nebo penzijní společností.

Níže doplňujeme ještě přehled základních povinností, které budou muset investiční zprostředkovatelé od 1.1.2013 plnit ve vztahu k distribuci penzijních produktů, a jejichž dodržování bude kontrolováno ČNB:
- vytvoření vnitřních předpisů upravujících obezřetný výkon zprostředkovatelské činnosti penzijních produktů (v případě stávajících investičních zprostředkovatelů lze vyjít z existujících pravidel pro poskytování investičních služeb a tyto doplnit o specifika penzijních produktů)
- vytvoření informačních dokumentů pro účastníky/zájemce o penzijní produkty
- dodržování pravidel pro komunikaci s účastníkem, zprostředkovatelskou činnost, řídicí a kontrolní systém, informační systém, aj.). 

V případě dotazů k této problematice nás neváhejte kontaktovat na níže uvedených spojeních.


Aktuality

———
Zavolejte nám na +420 739 529 508
Formulář nebyl odeslán, zkontrolujte červeně označené pole.
Formulář byl úspěšně odeslán.
———
———